چرخکار و وردست چرخکار کاپشن دوز

توضیحات آگهی

تعدادی چرخکار ماهر و وردست چرخکار
کاپشن دوز آقا و خانم
محدوده فردوسی، منوچهری نیازمندیم