قیچی‌ کار ماهر زنانه (ظریف)

توضیحات آگهی

قیچی‌کارماهرزنانه(ظریف) با تمام مزایا نیازمندیم
(محدوده مترو جانبازان)
77192471