کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
کیپو (نیازمندیهای صنعت پوشاک، کیف و کفش)
زیگزالدوز ،راسته دوز و میاندوزکار ماهر