زیگزالدوز ،راسته دوز و میاندوزکار ماهر

توضیحات آگهی

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز ومیاندوز کار خانم جهت دوخت تریکو نوزادی و بچه گونه نیازمندیم(متروسبلان).