به یک وسط کار خانم و یک راسته دوز ماهر

توضیحات آگهی

به یک وسط کار خانم و یک راسته دوز ماهر یا
نیمه ماهرخانم(محدوده بازار)