استخدام وردست چرخکار و وسط کار

توضیحات آگهی

وردست چـرخکـار مـاهـر
و وسط کار جهت تریکو مردانه
تماس یکهفته «محدوده فردوسی»