استخدام زیگزال دوز میاندوزکار

توضیحات آگهی

به‌یک‌زیگزال‌دوزمیاندوزکار
خانم‌جهت تریکو بچه گانه
محدوده امام زاده‌معصوم‌نیازمندیم