توضیحات آگهی

تعمیرکار لباس(خانم)
محدوده تجریش
حقوق ومزدمناسب