استخدام تعدادی چرخکار شلوار دوز ماهر

توضیحات آگهی

استخدام
به تعدادی چرخکار
شلوار دوز ماهر
خانم یا آقا
و تعدادی کت دوز
ماهر زنانه
خوانساری