استخدام تعدادی وردست چرخکار

توضیحات آگهی

تعدادی وردست چرخکار
و وسط کار جهت کار در تولیدی مانتو
محدوده هفت تیر
نیازمندیم